Letselschade

Wat is letselschade?

Er is sprake van letselschade bij lichamelijke of geestelijke schade door toedoen van een ander, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, nalatigheid, misdrijf of medische fout. Letselschade wordt ook wel personenschade genoemd. Bij ongevallen gaat het meestal om verkeersongevallen, maar ook bedrijfsongevallen, ongevallen bij sport en ongelukken met dieren komen veel voor. Voor een slachtoffer is naast het herstel belangrijk welke schade voor vergoeding in aanmerking komt.

Schadevergoeding bij letselschade

Bij het vergoeden van schade of kosten komen veel factoren om de hoek kijken. Hier is expertise op het gebied van letselschade nodig, bijvoorbeeld om in te schatten wat haalbaar is en wat niet. Maar ook om te voorkomen dat belangrijke dingen over het hoofd worden gezien.
Om te bepalen of je rechtshulp wilt inschakelen en, zo ja, welke, spelen onderstaande drie factoren een belangrijke rol:
  • Is er een rechtsbijstandverzekering?
  • Is gesubsidieerde rechtshulp of gefinancierde rechtshulp mogelijk?
  • Is een (letselschade)advocaat nodig?
Meestal is een intake- of kennismakingsgesprek bij een letselschadespecialist of -kantoor gratis. Voor gedetailleerde informatie, zie letselschadeadvocaat

Immateriële schade - smartengeld?

Behalve schadevergoeding van materiële schade kun je in sommige gevallen ook aanspraak maken op vergoeding van immateriële schade. Op grond van de wet kan een dergelijke vergoeding worden toegekend bijvoorbeeld bij lichamelijk of geestelijk letsel, bij schending van de eer of goede naam en in gevallen waarin iemand het doel had een ander schade toe te brengen. Ook een naaste of nabestaande kan hiervoor in aanmerking komen. Deze vorm van immateriële schade wordt affectieschade genoemd.
Shockschade is schade als gevolg van een traumatische gebeurtenis van een naaste, bijvoorbeeld voor een getuige van een ernstig ongeval of misdrijf waarbij er een zeer nauwe band met het slachtoffer was.

Over het algemeen zijn de bedragen die in Nederland aan smartengeld worden uitgekeerd lager dan in andere westerse landen. Denk je in aanmerking te komen voor smartengeld, praat er dan over met een specialist op het gebied van letselschade. Vraag zo nodig een second opinion.

Letselschade: duimoperatie na ongeluk

De kosten van rechtshulp

In beginsel dient de verzekeraar van de aansprakelijke partij jouw kosten te vergoeden. Daaronder vallen de kosten voor rechtsbijstand. Is er echter sprake van gedeeltelijke eigen schuld, dan zullen jouw (rechtsbijstands-)kosten slechts gedeeltelijk worden vergoed. Komt je zaak voor de rechter en wordt de wederpartij in het ongelijk gesteld, dan is de kans groot dat laatstgenoemde ook wordt veroordeeld om jouw kosten te betalen (kostenveroordeling). Hieronder kunnen de kosten voor rechtsbijstand vallen, maar ook de zogeheten buitengerechtelijke kosten.

Voor het berekenen van de buitengerechtelijke kosten wordt vaak een puntensysteem gehanteerd, met als mogelijk gevolg dat je niet alle daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed krijgt. Meer informatie: kostenveroordeling buitengerechtelijke kosten.

Let op: ook als je gefinancierde rechtshulp krijgt, kan de rechter je een kostenveroordeling opleggen als je in het ongelijk wordt gesteld. In dat geval dien je de kosten voor rechtsbijstand (en andere kosten) van de in het gelijk gestelde wederpartij te vergoeden.
Je kunt met een letselschadespecialist of advocaat een prijsafspraak maken. Verschillende systemen zijn mogelijk, zoals een fixed fee (vast tarief voor jouw zaak), een uurtarief en no cure no pay. Prijsafspraken op basis van no cure no pay zijn in principe niet toegestaan voor advocaten, maar sinds 2014 mogen advocaten bij wijze van experiment en uitsluitend in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun cliënt een resultaatgerelateerde beloningsafspraak maken. Deze betaalafspraak wordt ook wel no win no fee genoemd. Dit experiment loopt door tot 1 januari 2024.

Berekenen letselschade

Wanneer je blijvend letsel hebt opgelopen, wordt de inschatting van de kosten complexer. Heb je voortaan aangepast vervoer nodig? Word je voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt verklaard en loop je daardoor inkomen mis? Alleen een specialist op het gebied van letselschade kan hiervoor een realistische berekening maken.

Deelgeschilprocedure

Letselschadezaken zijn vaak complex. De afhandeling van claims bij letselschade neemt veel tijd in beslag. Een deelgeschilprocedure kan uitkomst bieden als de partijen niet tot overeenstemming kunnen komen. De oorzaak ligt veelal bij een specifiek punt in de totale onderhandelingen. Elk van de partijen kan in het buitengerechtelijke onderhandelingstraject een oordeel vragen aan de rechter over een bepaald onderwerp. Na die uitspraak kunnen de onderhandelingen verder gaan.

Opgelopen letsel met dieren

Sommige situaties roepen niet meteen een associatie op met letselschade, maar zijn het wel degelijk. Ben je tijdens het wandelen of fietsen aangevallen door de hond van een ander? Een verwonding hierdoor is een duidelijk letsel, maar je kunt er ook een angst voor honden door oplopen. Dat laatste valt onder psychische schade.

Total loss na botsing met auto

Overlijdensschade

Als iemand overlijdt, kan er sprake zijn van overlijdensschade. Er is een beperkte vergoeding mogelijk van de begrafeniskosten en de kosten van levensonderhoud. Win hiervoor juridisch advies in.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Slachtoffers van geweldsmisdrijven die op geen enkele wijze schade vergoed krijgen, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit fonds is opgericht voor een beperkte groep slachtoffers. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Voldoe je gedeeltelijk aan de voorwaarden, dan kan dat tot uitsluiting of een lagere bijdrage leiden. Relevante voorwaarden zijn bijvoorbeeld:
  • Er moet sprake zijn van een geweldsmisdrijf.
  • Er is ernstig letsel.
  • Je bent niet (of beperkt) medeschuldig.
  • Het misdrijf moet in Nederland hebben plaatsgevonden.
Zie: Schadefonds Geweldsmisdrijven

Gerelateerde onderwerpen