Opzegging abonnement of lidmaatschapp

Opzeggen van abonnement

Voor consumenten is het eenvoudig om abonnementen op te zeggen. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet van Dam (ingang 1 december 2011). Afhankelijk van het type abonnement geldt een wettelijke opzegtermijn van maximaal één of drie maanden. Al in 2009 waren er vergelijkbare regels geïntroduceerd voor het opzeggen van telecomabonnementen.
Hieronder vind je per type abonnement de belangrijkste regels.

Abonnementen op kranten en tijdschriften

De opzegtermijn voor een abonnement op een krant of tijdschrift dat minimaal één keer per maand verschijnt, bedraagt één maand. Voor het opzeggen van een abonnement op een krant of tijdschrift dat minder dan één keer per maand verschijnt geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

Voor stilzwijgende verlenging geldt het volgende. Een abonnement op een krant of tijdschrift mag aan het einde van de abonnementsperiode stilzwijgend worden verlengd voor de duur van maximaal drie maanden (kwartaalabonnement). Tijdens deze verlengingsperiode mag je het abonnement tegen het eind van de verlenging opzeggen. Hierbij kan een opzegtermijn van maximaal één maand van toepassing zijn.

Overigens is voor proefabonnementen op kranten of tijdschriften geen opzegging vereist: een proefabonnement stopt automatisch na de proeftijd.

Daarnaast geldt dat een abonnement op dezelfde wijze moet kunnen worden opgezegd als dat het is afgesloten. Dus als je via een website een abonnement hebt afgesloten, moet je het via de website ook weer kunnen opzeggen.

Let wel: sommige abonnementen zijn gekoppeld aan het lidmaatschap van een vereniging. De soepele opzegregels uit de Wet van Dam gelden niet voor lidmaatschappen van verenigingen. Dit komt doordat voor verenigingen de regels van het verenigingsrecht gelden.

Details: Burgerlijk Wetboek (artikel 6:236 aanhef en sub o, p, q, r en s )

Let op bij vakbladen! Sommige uitgevers gaan er onterecht van uit dat hun abonnementen altijd van zakelijke aard zijn. Daardoor zou de kortere opzegtermijn van consumenten niet van toepassing zijn.
Lees meer hierover: zakelijk abonnement ja/nee


Bezorging van abonnement kranten en tijdschriften

Energiecontracten

Sinds 2014 valt een energiecontract onder de colportagewet indien het contract op straat of aan de deur is gesloten.

Ook voor energiecontracten geldt dat een abonnement op dezelfde wijze moet kunnen worden opgezegd als dat het is afgesloten. Dus als je via een website een energieabonnement hebt afgesloten, moet je dit abonnement ook via de website kunnen opzeggen.

Energieabonnementen kunnen op verschillende momenten worden beëindigd: op het moment dat de afgesproken periode afloopt, enige tijd ná afloop van de afgesproken periode en op enig moment gedurende de afgesproken periode. Voor elk opzegmoment gelden andere regels. Raadpleeg in elk geval de algemene voorwaarden van de energieleverancier.

Wie opzegt voordat de afgesproken periode is afgelopen, zal vrijwel altijd een opzegvergoeding moeten betalen. Die vergoeding is redelijk omdat de energieleverancier er immers op mocht vertrouwen dat het abonnement nog enige tijd zou doorlopen. Hij heeft op basis van die verwachting energie ingekocht. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de periode dat het abonnement nog zou doorlopen. De Autoriteit Consument & Markt (voorheen: NMa) heeft de bedragen vastgesteld die maximaal door de energieleverancier in rekening mogen worden gebracht.
Zie: opzegvergoeding bij ConsuWijzer

Wie zijn energiecontract beëindigt op de afgesproken datum en dit minimaal 30 dagen vóór die datum aan de energieleverancier heeft laten weten, hoeft niets te betalen.

Voor wie zijn contract wil opzeggen na afloop van de afgesproken periode geldt het volgende. Een contract voor bepaalde tijd dat op de afgesproken datum niet wordt beëindigd, wordt stilzwijgend verlengd. Hierdoor is het contract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Dit impliceert dat de consument met een opzegtermijn van één maand mag opzeggen. En dat het energiebedrijf geen opzegvergoeding mag vragen.

Details: Burgerlijk Wetboek (artikel 6:236 aanhef en sub j, o en r)

Afsluiten en opzeggen telecomabonnementen

Opzegging telecom abonnement Al sinds 2009 moeten aanbieders van telecommunicatie en digitale of analoge televisie aan consumenten een opzegtermijn van maximaal één maand aanbieden. Aan de opzegging mogen geen kosten zijn verbonden. Je moet je telecomabonnement kunnen opzeggen op dezelfde manier als dat je het afsloot.

De wet maakt onderscheid tussen contracten voor bepaalde tijd en contracten voor onbepaalde tijd. Contracten voor onbepaalde tijd kunnen op elk moment worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.

Voor contracten voor bepaalde tijd geldt dat na afloop van de afgesproken contractsperiode de consument kan opzeggen met één maand opzegtermijn. Een stilzwijgende verlenging met een nieuwe vaste periode van één of twee jaar is dus niet toegestaan. Wel kan de telecomaanbieder je weer een nieuw contract met een vaste contractsperiode aanbieden. De looptijd van de vaste contractsperiode mag nooit langer zijn dan twee jaar.

Meer informatie in artikel 7.2a Telecommunicatiewet

Opzegging lidmaatschap van vereniging

De Wet van Dam is niet van toepassing op de opzegging van het lidmaatschap van een vereniging. Een consument die, bijvoorbeeld, zijn abonnement bij de sportschool wil opzeggen, moet dan ook weten of zijn abonnement feitelijk niet een lidmaatschap is. Is er geen sprake van een lidmaatschap, dan is de Wet van Dam van toepassing en kan het abonnement na afloop van de eerste vaste periode worden opgezegd met een maximale opzegtermijn van een maand.
Voorbeelden van verenigingen zijn ANWB, FNV en de Consumentenbond.

Is er sprake van een lidmaatschap, dan zijn de regels van het verenigingsrecht van toepassing. Deze regels zijn vooral te vinden in het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de vereniging. Wie wil opzeggen, doet er goed aan de statuten te raadplegen.

Toen de Wet van Dam werd geïntroduceerd, werd aan het wetsartikel over beëindiging van het lidmaatschap (artikel 35 Burgerlijk Wetboek) lid 6 toegevoegd:
"De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen."

Opzegging van verzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 24 juni 2020 een gedragscode met betrekking tot particuliere (en kleinzakelijke) verzekeringen vastgesteld: Gedragscode verlenging en contractstermijnen verzekeringen

Opzegging of verhuizing domeinnaam

Een consument die een domeinnaam (in het .nl domein) registreert doet dat voor één jaar. Meestal is er sprake van stilzwijgende verlenging. Een Nederlandse kantonrechter in Leiden heeft op 7 juli 2021 aangegeven dat een domeinnaam een dienst is die door een consument - bij een Nederlandse provider - mag worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand, als uitvloeisel van de Wet van Dam. Deze opzegtermijn is van toepassing als de domeinnaam niet langer wordt gebruikt of als deze wordt verhuisd naar een andere provider.

Gerelateerde onderwerpen