Privacy

Wat is privacy?

Privacy Privacy wordt wel gedefinieerd als het recht met rust gelaten te worden.
Meestal denken we bij privacy aan internet, persoonsgegevens, Facebook en andere social media. Maar dat betreft slechts één van de soorten privacy, namelijk de informationele privacy.

Soorten privacy

We kennen een verdeling in twee en een verdeling in vier soorten privacy. Bij de eerste indeling wordt onderscheid gemaakt tussen informationele privacy en relationele privacy. De informationele privacy heeft te maken met het verzamelen en gebruiken van gegevens over personen. De relationele privacy betreft het recht ongestoord je eigen leven te leven en heeft dus meer te maken met de relatie met je omgeving. Relatie is daarbij een ruim begrip, ook cameratoezicht valt eronder. Overigens hebben beide vormen van privacy veel raakvlakken.

De indeling in vier soorten privacy zien we in diverse verdragen terug, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de Grondrechten van de EU. In de Europese Unie geldt privacy dan ook als een grondrecht. Ook de Nederlandse Grondwet (er)kent deze vier soorten van privacy:

 • Informationele privacy

  Oftewel: bescherming van persoonsgegevens.
  Zie artikel 10 van de Grondwet.
  Dit in de Grondwet opgenomen recht wordt nader uitgewerkt in onze privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG. In de AVG wordt bepaald hoe en wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt, en welke rechten natuurlijke personen hebben met betrekking tot hun gegevens.

 • Lichamelijke privacy

  Oftewel: onaantastbaarheid eigen lichaam.
  Zie artikel 11 van de Grondwet.
  Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam, afgezien van wettelijk bepaalde beperkingen. Voorbeelden van aantasting van de lichamelijke privacy zijn het afnemen van drugstests of het doen van lichaamsvisitaties.
 • Territoriale privacy

  Oftewel: huisrecht.
  Zie artikel 12 van de Grondwet.
  Het toetreden van iemands woning is alleen mogelijk met toestemming van de bewoner, of er moet een wettelijk bepaalde uitzondering van toepassing zijn. Het is overigens een misvatting te denken dat er alleen in of om het eigen huis sprake kan zijn van territoriale privacy. Ook de werkruimte of openbare ruimte kan hieronder vallen.
 • Communicatieprivacy

  Oftewel: briefgeheim / elektronische communicatie.
  Zie artikel 13 van de Grondwet.
  Deze vorm van privacy betreft de communicatiemiddelen. In de Grondwet is in artikel 13 het briefgeheim en telefoongeheim opgenomen. Inmiddels is het proces in gang gezet om de Grondwet aan te passen om de reikwijdte van dit artikel uit te breiden naar alle telecommunicatiemiddelen.
  Op Europees niveau is in dit opzicht de ePrivacy Richtlijn van belang, die in Nederland is uitgewerkt in de Telecommunicatiewet. Het is de bedoeling dat de ePrivacy Richtlijn binnen afzienbare tijd wordt vervangen door de ePrivacy Verordening, die voor alle lidstaten van de Europese Unie zal gelden. Ook zullen dan de zogenaamde OTP (over the top) communicatiemiddelen, zoals Whatsapp en Snapchat, onder de wet vallen - en dus gereguleerd worden.


advertentie
Privacy Live
bol.com logo
Privacy Live

Wat heb je te verbergen?

18,00 euro


Bestel bij bol.com

Privacy - persoonsgegevens

In het dagelijks spraakgebruik wordt met privacy vaak data privacy bedoeld, ofwel de bescherming van persoonsgegevens. Het gebruik, en vooral misbruik, van deze gegevens is door al onze communicatiemiddelen enorm toegenomen. Aanbevolen onderwerpen om verder te lezen:
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is één wet voor de gehele Europese Unie, ook wel de Europese Privacyverordening of Europese privacywet genoemd. De verordening behelst in grote lijnen een verbetering van de privacyrechten van personen en meer verantwoordelijkheden voor organisaties (met bijbehorende sancties).
  Een sleutelbegrip in de AVG is persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens

  Een persoonsgegeven is een gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Een persoon kan worden geïdentificeerd als degene die het persoonsgegeven gebruikt de persoon kan identificeren zonder een bijzondere inspanning te leveren. De context speelt hierbij een rol. Ook algemene informatie zoals een postcode kan een persoonsgegeven zijn als het gecombineerd wordt met andere informatie.
 • Bescherming persoonsgegevens

  De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Doorgifte persoonsgegevens

  Het exporteren van persoonsgegevens, ook wel doorgifte genoemd, is een vorm van verwerking van persoonsgegevens. De gebruikelijke verwerkingsgrondslagen zijn hierop onverkort van toepassing. Daarnaast zijn er in veel gevallen bijzondere voorwaarden van toepassing op de doorgifte van persoonsgegevens. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen doorgifte naar een EU-lidstaat en doorgifte naar een land buiten de Europese Unie.

Waarom is privacy belangrijk?

Niet iedereen maakt zich druk over zijn of haar privacy ("ik heb toch niets te verbergen"). Daarom geven we enkele voorbeelden die aangeven dat we niet alles zomaar moeten delen.

Natuurlijk maak je foto's op je mobiel, en natuurlijk is het leuk om foto's te delen. Ook al doe je dat via een persoonlijk appje, er is een grote kans dat de ontvanger aan één of meerdere apps toegang tot de aanwezige foto's heeft gegeven. Als dat zo is, weet jij niet waar jouw foto's terecht komen. Dat vind je niet erg? En als het foto's van je kinderen betreft, of dure spullen in je huis?

Bij het gebruik van de emoticons en likes op social media geef je veel informatie over jezelf prijs. De soort emoticon in combinatie met het onderwerp geeft Facebook een enorm inzicht in jou als persoon, zeker als dit langere tijd gebeurt. Facebook gebruikt de hiermee opgebouwde profielen -samen met bijvoorbeeld de websites die je hebt bezocht- om gerichte advertenties te tonen. Uiteindelijk weet Facebook meer over jou dan je familie en vrienden. Hoe vind je dat?

Niet geheel overtuigd van het nut van privacy? Lees dan Je hebt wel iets te verbergen


advertentie
Je hebt wél iets te verbergen
bol.com logo
Je hebt wél iets te verbergen

Over het levensbelang van privacy


20,00 euro


Bestel bij bol.com

Gerelateerde onderwerpen