Flex-BV

Wat is de Flex-BV?

Met de term Flex-BV wordt niet een bepaald type besloten vennootschap bedoeld, maar wordt verwezen naar de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht. Met deze wet, die is ingegaan op 1 oktober 2012, is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in de wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Deze regels zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek: artikel 2:175-284a BW.

Wat (nog) niet is veranderd, is de verplichte gang naar de notaris voor de oprichting van een besloten vennootschap. De verklaring van geen bezwaar is sinds 1 juli 2011 niet meer vereist voor de oprichting of statutenwijziging van een bv (of nv). Door de recente wijzigingen is het nu mogelijk om binnen één dag een besloten vennootschap op te richten.

Wat is veranderd onder de flex-bv?

De veranderingen hebben betrekking op diverse aspecten van het bv-recht. Ze worden hieronder toegelicht.
 • Aandelen en kapitaal
 • Kapitaal- en crediteurenbescherming
 • Besluitvorming
 • Beslotenheid - blokkeringsregeling
 • Geschillenregeling

Flex-bv: aandelen en kapitaal

 • Het minimumkapitaal (thans 18.000 EUR) is vervallen, en daarmee ook de verplichting om bij oprichting een bankverklaring te overleggen waaruit blijkt dat het minimumkapitaal daadwerkelijk is gestort.
 • De verplichting om in de statuten een maatschappelijk kapitaal vast te leggen, komt te vervallen. Kiest men ervoor wel een maatschappelijk kapitaal op te nemen, dan geldt niet meer de regel dat ten minste een vijfde van dit maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst.
 • Bij inbreng in natura (zowel bij oprichting als daarna) hoeft geen accountantsverklaring meer te worden overgelegd.
 • De nominale waarde van de aandelen mag in een andere valuta dan de euro worden uitgedrukt.
 • De verplichting om bij het nemen van een aandeel ten minste 25% van de nominale waarde te storten komt te vervallen.
 • Er mogen verschillende soorten aandelen worden uitgegeven om aandeelhouders verschillende rechten toe te kennen: zo kunnen stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen worden uitgegeven. Ten minste één aandeel moet worden gehouden door anderen dan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen. Let op: aandelen mogen niet tegelijkertijd stemrechtloos én winstrechtloos zijn.

Flex-bv: kapitaal- en crediteurenbescherming

 • Een besluit tot uitkering uit de reserves of een uitkering van dividend heeft voortaan de goedkeuring van het bestuur nodig. Het bestuur mag deze goedkeuring uitsluitend geven als de vennootschap na de uitkering kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Blijkt achteraf dat de vennootschap niet meer aan haar opeisbare schulden kan voldoen, dan kunnen zowel bestuurders als aandeelhouders aansprakelijk worden gehouden.
 • De bijzondere eisen die gelden wanneer de vennootschap goederen verwerft van een aandeelhouder of oprichter binnen twee jaar na inschrijving van de vennootschap bij de Kamer van Koophandel (Nachgründung) komen te vervallen.
 • Het verbod om financiële steun te verlenen aan derden die aandelen in de vennootschap willen verwerven vervalt.

Flex-bv: verandering in besluitvorming

 • Personen die het recht hebben de algemene vergadering bij te wonen, kunnen als zij gezamenlijk ten minste 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, het bestuur verzoeken de algemene vergadering bijeen te roepen.
 • Oproeping tot de algemene vergadering op elektronische wijze is toegestaan tenzij de statuten anders bepalen.
 • De wettelijke oproepingstermijn voor de algemene vergadering is verkort naar acht dagen.
 • Voor besluitvorming buiten vergadering is niet meer vereist dat de statuten vermelden dat deze vorm van besluitvorming is toegestaan.
 • De statuten kunnen bepalen dat een algemene vergadering op een specifieke plaats buiten Nederland kan plaatsvinden.
 • De statuten kunnen bepalen dat de houders van een bepaalde soort aandelen 'eigen bestuurders' benoemen. Deze bestuurders kunnen worden geschorst en ontslagen door de groep aandeelhouders die hen ook heeft benoemd.
  Attentie: deze regeling geldt niet voor vennootschappen waarop het structuurregime van toepassing is.

Beslotenheid - blokkeringsregeling bij verkoop aandelen

De blokkeringsregeling betreft de regels voor overdraagbaarheid of verkoop van aandelen. Tot 1 oktober 2012 gold dat de statuten altijd een blokkeringsregeling moeten bevatten. Er zijn twee soorten regelingen: de aanbiedingsregeling en de goedkeuringsregeling. Ook combinaties van beide soorten zijn toegestaan.
De aanbiedingsregeling is de verplichting om de aandelen eerst aan de mede-aandeelhouders aan te bieden, zodat het besloten karakter van de bv blijft bestaan. De goedkeuringsregeling betreft de instemming met de verkoop door het bestuur van de bv of de vergadering van aandeelhouders.
 • In de vernieuwde wet blijft een blokkeringsregeling (aanbiedingsregeling) opgenomen, maar het staat de oprichters vrij een regeling op te nemen die hiervan afwijkt. De blokkering mag echter niet dermate strikt zijn dat levering onmogelijk of uiterst bezwaarlijk wordt gemaakt.
 • Zelfs mogen de statuten bepalen dat er in het geheel géén blokkeringsregeling van toepassing is op de levering van aandelen. Met andere woorden: de aandelen mogen vrij overdraagbaar zijn.
 • De statuten kunnen met betrekking tot alle of bepaalde aandelen bepalen dat aan het aandeelhouderschap specifieke verplichtingen zijn verbonden, dat er bijzondere (kwaliteits-) eisen aan het aandeelhouderschap worden gesteld en dat aandeelhouders onder bepaalde omstandigheden verplicht kunnen worden hun aandelen over te dragen. Niet-naleving van de specifieke verplichtingen kan onder andere leiden tot opschorting van het stemrecht of het recht op winstdeling.
 • In de statuten of bij overeenkomst kan een geschillenregeling worden vastgelegd die afwijkt van de wettelijke geschillenregeling.

Flex-bv: geschillenregeling

In de statuten of bij overeenkomst kan een geschillenregeling worden vastgelegd die afwijkt van de wettelijke geschillenregeling.