Burenrecht

[ burenrecht.nl ]

Voor wie geldt het burenrecht?

Hoewel de regels van het burenrecht in beginsel bedoeld zijn voor eigenaars, gelden veel van de regels van burenrecht ook voor huurders. Wel zal in bepaalde gevallen niet alleen de huurder, maar ook de eigenaar van het huis moeten worden aangesproken. Wilt u dat uw buurman, die huurder is, een boom uit zijn tuin verwijdert die te dicht op de erfgrens staat, dan doet u er goed aan dit verzoek eveneens te richten tot de eigenaar van het huis. Dit zal in veel gevallen een woningbouwvereniging zijn.

In de wet wordt gesproken over naburige erven. Met erf wordt bedoeld iedere onroerende zaak. Denk hierbij aan grond met bebouwing, maar ook aan een onbebouwd stuk grond.

De buurman kan ook de overheid zijn. In dat geval zijn de regels van burenrecht niet altijd van toepassing: zij gelden niet voor zover de publieke bestemming van het overheidserf met deze regels in strijd komt. Dus als uw tuin grenst aan een stuk gemeentegrond, dan kan het zijn dat er andere regels gelden.

Waar zijn de regels van burenrecht te vinden?

De meeste regels van burenrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek, in de paragraaf Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven (artikel 5:37 t/m 5:59 BW).

De bepalingen in het Burgerlijk Wetboek zijn van regelend recht, wat betekent dat de eigenaars van twee naburige erven mogen afwijken van wat er in de wet staat. Dit kunnen zij doen door een overeenkomst met elkaar te sluiten. Ook is het mogelijk dat de ene buurman ten gunste van de andere buurman een erfdienstbaarheid of ander recht vestigt. Voor dit laatste dient een notaris te worden ingeschakeld.

Daarnaast kan men ook regels van burenrecht vinden in plaatselijke verordeningen. Soms wordt in een dergelijke verordening afgeweken van wat er in de wet staat. Heeft u een geschil met uw buurman over de minimale afstand tussen een boom en de erfgrens, raadpleeg dan ook de gemeentelijke verordening.

Wat wordt in het burenrecht geregeld?

Het zal geen verbazing wekken dat de regels van burenrecht veelal te maken hebben met hinder. De artikelnummers in onderstaande opsomming verwijzen naar Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. U kunt deze artikelen direct oproepen door erop te klikken.
 • Hinder (artikel 37)
  Zie hieronder de speciale paragraaf over hinder.
 • Water (artikel 38-40, 52-53)
 • Beplantingen (artikel 42-45)
  Voorbeeld: De wet bepaalt dat u niet een boom mag planten op een afstand van minder dan twee meter van de erfgrens, tenzij uw buurman daarvoor toestemming heeft gegeven. Maar let op: een plaatselijke verordening of gewoonte kán bepalen dat die afstand kleiner mag zijn. Bovendien geldt dat de boom ook zonder toestemming van de buurman mag blijven staan, als deze lager is dan de schutting tussen uw erf en dat van uw buurman.
 • Grensbepaling, scheidsmuren en grensgeschillen (artikel 46-49, 60-69)
  Voorbeeld: Wilt u een duidelijke scheiding tussen uw erf en dat van uw buurman, dan moet laatstgenoemde eraan meewerken dat op de grens van de erven een scheidsmuur van twee meter hoogte wordt opgericht. Ook hier geldt dat een plaatselijke verordening of gewoonte anders kan bepalen. Beide eigenaars dragen de helft van de kosten. De scheidsmuur wordt gemeenschappelijk eigendom (mandeligheid). Overigens geldt dit alleen voor naburige erven in een aaneengebouwd gedeelte van de gemeente.
 • Vensters en balkons (artikel 50-51)
 • Grensoverschrijdende bouwwerken (artikel 54)
 • Dreigende instorting (artikel 55)
 • Gebruik van andermans onroerende zaak (artikel 56)
 • Noodweg over andermans erf (artikel 57)
 • Noodwaterleiding door of over andermans erf (artikel 58)
 • Grens onder niet bevaarbaar stromend water (artikel 59)

Afscheiding tuin

Kadaster voor grensbepaling

In een aantal burengeschillen zijn grenzen belangrijk: op wiens grond staat de schutting, waar loopt het pad dat naar de achterzijde van het huis. Bij het kadaster zijn alle percelen bekend. U kunt online voor enkele euro's een globale ligging van een perceel bekijken. Die globale ligging geeft een goede indruk van de grenzen,
Kadaster: Kadastrale kaart

Hinder - Burenoverlast - Geluidsoverlast

Een speciale vorm van hinder is burenoverlast. Voorbeelden hiervan zijn geluidsoverlast, stankoverlast, ongedierte en huisdierenoverlast. Geluidsoverlast is ergernis nummer één.
Buren hoeven niet altijd natuurlijke personen te zijn. Een naastgelegen fabriek kan ook voor overlast zorgen. De aanpak van deze vormen van hinder kan lastig zijn. Schakel een wijkagent of de (milieu)politie in. Raadpleeg in dit soort situaties een jurist.
Er is een Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Ruzie met de buren - wat te doen bij een geschil?

 • Eerste stap bij een conflict: ga praten met uw buren en leg uit wat uw bezwaren zijn.
 • Bedenk dat er altijd twee kanten van de zaak zijn. Geluidsoverlast kan bijvoorbeeld komen van buren die doof zijn. Of niet weten hoe gehorig de muren zijn.
 • Zijn uw buren welwillend, maar komt u er samen toch niet uit: schakel een derde in (bijvoorbeeld een professionele mediator).
 • Als het gaat om bijvoorbeeld een geplande verbouwing: indien de buren een vergunning nodig hebben, volg de procedure en zorg dat u binnen de wettelijke termijn bezwaar indient.
 • Maak foto's van de bestaande situatie om als bewijsmateriaal achter de hand te houden. Noteer afspraken of gebeurtenissen in een logboek.
 • Raadpleeg tijdig uw rechtsbijstandverzekering, indien u er een heeft. Zie ook onze informatie over rechtsbijstand
 • Wend u voor advies tot een wetswinkel / rechtswinkel of het Juridisch Loket. Zij hebben ervaring met dit soort problemen en kunnen u goed op weg helpen.
 • Ga naar een advocaat. Bedenk dat een gang naar de rechter de verhouding met de buren er niet beter op maakt. Ook al krijgt u gelijk, in de meeste gevallen zal de relatie met uw buren verstoord zijn.

Hoe weet ik welke bouwplannen er zijn, welke vergunningen zijn verleend?

Gemeenten zijn verplicht (voorgenomen) besluiten en verleende vergunningen te publiceren. U kunt ze terugvinden in sommige huis-aan-huisbladen en de gemeentelijke website. Ook op de website overheid.nl zijn ze terug te vinden.
Het is mogelijk om per e-mail informatie te ontvangen, precies over de onderwerpen die u wilt. Bijvoorbeeld alle bouwvergunningen in een straal van 250m rond uw huis. Of over collectevergunningen, een kapvergunningen, terrasvergunningen, noem het maar op. Zo kunt u ervoor zorgen dat u geen belangrijke informatie over uw woonomgeving mist.
Stel uw wensen in op zoek.overheid.nl


Ook klein graafwerk kan tot grote problemen leiden

Niet eens met een verguninning of bouwplan?

Als u het niet eens bent met een voorgenomen besluit dan kunt u bezwaar indienen. Wanneer de gemeente een omgevingsvergunning heeft verleend dan kun u hier bezwaar tegen aantekenen tot zes weken na het verlenen van de vergunning. Dit bezwaar verplicht de gemeente om de vergunning te heroverwegen.
Meer informatie hierover: bezwaar maken

Voorkomen van overlast en problemen

Als u zelf van plan bent om te gaan verbouwen, een muur te plaatsen of een groot feest te geven dan is het wel zo aardig om de buren van te voren op de hoogte te stellen. Het verzekert u in veel gevallen op voorhand van medewerking. En hoe dan ook, een goede buur is beter dan een verre vriend!

Wet aanpak woonoverlast

Sinds begin 2017 is de Wet aanpak woonoverlast van kracht. Het gaat om wijzigingen in de Gemeentewet om woonoverlast aan te pakken. Burgemeesters kunnen dankzij deze wijzigingen effectief en gericht optreden tegen mensen die woonoverlast veroorzaken. De oude wetgeving was op dit gebied niet toereikend.

Speciale burenrechter

In oktober 2014 is een experiment gestart met een speciale burenrechter, een rechter speciaal voor burenruzies. Hij of zij zal zoveel mogelijk proberen te bemiddelen en ter plekke poolshoogte nemen.
Meer informatie op de pagina burenrechter

Buren en privacy

Drones en camera's zijn goedkoop en worden steeds vaker gebruikt. Dat kan zijn als speeltje, maar ook als beveiligingscamera. Een camera bij de voordeur kan voor de gebruiker handig zijn om te zien wie er aanbelt of welke hond of kat de tuin bezoekt. Als 'bijvangst' kunnen bijvoorbeeld buurtbewoners gefilmd worden. De camera's moeten zodanig zijn opgesteld dat die zo min mogelijk de openbare weg in beeld krijgen, dus zo min mogelijk de privacy schenden van voorbijgangers. Ook dient het gebruik van de camera duidelijk gecommuniceerd te worden. Start in ieder geval een gesprek en vraag of u mag zien wat de camera's monitoren. Het is goed mogelijk dat de openbare weg totaal niet in beeld komt, of dat het bereik van de camera bijgesteld kan worden.