Paard en Recht

[ paardenrecht.net ]

Paard en recht: wat is hippisch recht?

Feitelijk bestaat hippisch recht niet. In het spraakgebruik worden hiermee de diverse rechtsgebieden bedoeld waarmee je te maken kunt krijgen bij juridische vragen en problemen met paarden.
Nederland kent steeds meer paardenliefhebbers. Volgens de laatste schattingen zijn er in Nederland ca. 450.000 paarden en pony's. De paardensport is naast voetbal en tennis de meest beoefende sport in Nederland.
Het grote aantal paarden in Nederland zorgt voor een evenredig aantal geschillen waarbij paarden betrokken zijn, vandaar deze speciale website Paard En Recht.


advertentie
Paard en Recht
bol.com logo
Paard en Recht

Een integrale behandeling van het recht dat voor paarden, en ieder die met paarden te maken heeft, van belang is

65,00 euro


Bestel bij bol.com

Koop en verkoop van een paard

 • Zet de overeenkomst op papier. Let op: een mondelinge overeenkomst is ook een geldige overeenkomst die moet worden nagekomen. Het nadeel van een mondelinge overeenkomst is dat niet of moeilijk kan worden bewezen wat partijen precies zijn overeengekomen.
 • Neem in elk geval in de overeenkomst op: naam en adres van koper en verkoper, identificatie van paard (zie 'Identificatie en registratie'), koopsom, leveringsdatum (datum waarop de koper eigenaar wordt van het paard).
 • Besef dat betaling van de koopsom niet automatisch betekent dat het paard in juridische zin 'geleverd' is. Ook de naamsvermelding van de nieuwe eigenaar in het paardenpaspoort is geen bewijs van levering.
 • Het verdient aanbeveling ook die kenmerken of eigenschappen van het paard te vermelden, waarvan het bestaan aan partijen bekend moet zijn omdat zij anders niet tot koop of verkoop zouden zijn overgegaan. Dit kunnen zowel positieve als negatieve kwaliteiten zijn: 'sportpaard, niveau X', 'geschikt voor recreatieve doeleinden', 'heeft zomereczeem', 'spat aan linkervoorbeen' enz. Hiermee verklein je de kans dat de wederpartij de koop ontbindt op grond van non-conformiteit: dit betekent dat het paard niet voldoet aan de eigenschappen die de koper op grond van de koopovereenkomst ervan mocht verwachten.
 • Laat het te (ver)kopen paard altijd keuren door een dierenarts. Vindt de keuring plaats na ondertekening van de koopovereenkomst, neem dan een ontbindende voorwaarde in de overeenkomst op.
 • Koop op proef is een mogelijkheid. Leg schriftelijk vast wie gedurende de proefperiode de diverse kosten (en risico's!) draagt.

Paardenpaspoort: identificatie en registratie bij paarden

Ida op de Breidablik
 • Koop nooit een paard zonder geldig paspoort.
 • Een paardenpaspoort is een identiteitsbewijs (geen eigendomsbewijs).
 • Een paspoort kan worden aangevraagd bij een paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi) in Nederland.
 • Een paardenpaspoort is geen eigendomsbewijs, maar de eigendomsgegevens kunnen er wel in worden vastgelegd.
 • Het is verboden een paard van 9 maanden of ouder te houden zonder paspoort en chip (transponder). Dit betekent dat de vervoerder van een paard of de eigenaar van een pensionstal steeds de paspoorten van de vervoerde resp. gestalde paarden bij zich moet bewaren. De genoemde periode van 9 maanden geldt niet voor een veulen dat geboren is in een aangewezen natuurterrein (dan zijn paspoort en chip verplicht zodra het paard het natuurterrein verlaat).
 • Een geldig paardenpaspoort is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan wedstrijden en keuringen.
 • Een paard mag niet vervoerd, geslacht of geëxporteerd worden zonder paspoort.
 • Voor meer informatie zie: paardenpaspoort
 • DE KNHS heeft een uitgebreide faq over het paspoort. Gebruik hiervoor de zoekfunctie: KNHS

Registratie van de paardenlocatie - UBN

Sinds 21 april 2021 moeten paardenhouders ook de verblijfplaats van de door hen gehouden paarden registreren. Dit is een gevolg van inwerkingtreding van de Europese Diergezondheidsverordening. De verplichte aanmelding geldt ook voor eigenaren die hun paard aan huis houden. Voor locatieregistratie is een UBN (Uniek Bedrijfsnummer) nodig. Meer informatie is te vinden op Dierlocatie UBN registreren en wijzigen

Paard en recht: huur en verhuur

 • Het is in het belang van huurder en verhuurder dat de volgende zaken in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd: naam en adres van huurder en verhuurder, de duur van de huur (een uur of een half jaar) en de huurprijs.
 • Daarnaast doet de verhuurder er goed aan in de overeenkomst vast te leggen dat bepaalde veiligheidsmaatregelen moeten worden nageleefd, zoals het dragen van een cap en geschikt schoeisel. Om zijn aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken, dient de verhuurder zich ervan te vergewissen dat de huurder voldoende rijervaring heeft en dat het paard past bij deze rijervaring.
 • Wordt het paard voor een langere periode verhuurd (weken of maanden), dan spreekt men ook wel van 'leasen'. In dat geval is het verstandig in de huurovereenkomst ook zaken te regelen als: wie betaalt het hoefbeslag, heeft de huurder een exclusief huurrecht, wie verzorgt en verzekert het paard, hoe is bij schade de aansprakelijkheid geregeld enz.

Paard en recht: aansprakelijkheid bij paarden en pony

 • Als hoofdregel geldt dat de bezitter van een paard aansprakelijk is voor de door zijn paard aangerichte schade. Dit is in de wet zo vastgelegd. Het betreft hier een zogenaamde risicoaansprakelijkheid. Dit houdt in dat zelfs als de paardenbezitter geen schuld treft, hij toch aansprakelijk is.
 • Bovengenoemde aansprakelijkheid ontstaat indien de schade wordt veroorzaakt door de eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat in die energie besloten ligt. De schade is ontstaan door een gedraging van het paard waarop de bezitter geen invloed kan uitoefenen.
Onder bepaalde omstandigheden is de paardenbezitter niet, of slechts beperkt, aansprakelijk. Enkele voorbeelden:
 • De door het paard aangerichte schade is niet het directe gevolg van de eigen energie van het paard, maar van een keuze van de ruiter: je nichtje laat het paard over een bollenveld galopperen waardoor de tulpenoogst volledig verloren raakt.
 • Er is sprake van eigen schuld aan de zijde van het slachtoffer: ondanks een duidelijk zichtbaar waarschuwings- en verbodentoegangsbord betreedt het slachtoffer de stal van een agressief paard, dat uitslaat en het slachtoffer ernstig verwondt.
 • Buitenstaanders zijn verantwoordelijk: wandelaars zetten het hek van je wei open, waardoor jouw pony ontsnapt en het bollenveld van de buurman vertrapt.
 • De paardenbezitter heeft zijn aansprakelijkheid contractueel uitgesloten of beperkt. Bijvoorbeeld: je volgt paardrijles op een manege en heeft daarvoor een overeenkomst met de manege getekend waarin de manege haar aansprakelijkheid uitsluit (een zogenaamde exoneratieclausule).
  Dergelijke uitsluitingen zijn overigens lang niet altijd geldig.

Koop en verkoop van paarden

Paardenverzekering & verzekering voor aansprakelijkheid

 • Je kunt een verzekering afsluiten om je in te dekken tegen allerlei mogelijke kosten die gerelateerd zijn aan je paard: paardenverzekering, uitvaartverzekering, ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering, trailerverzekering, paardenvrachtwagenverzekering, harnachementenverzekering enz.
 • In de regel valt de verzekering van een privépaard onder de particuliere WA-verzekering. Elke WA-verzekering heeft haar eigen voorwaarden. Zo kunnen er beperkingen zijn opgenomen met betrekking tot het aantal paarden dat onder één verzekeringspolis valt, of de plaats waar het paard gestald is (aan huis of in een pensionstal).
  Raadpleeg altijd de verzekeringsvoorwaarden: is de door jouw paard veroorzaakte schade niet gedekt door een verzekering, dan zult je de schade zelf moeten betalen.
 • De schade die paarden kunnen veroorzaken kan hoog oplopen, zeker als het letselschade betreft. Een schade van enkele tonnen is niet ondenkbaar. Een aansprakelijkheidsverzekering voor de paardenbezitter is dan ook geen overbodige luxe, maar bittere noodzaak.


advertentie
Paard en Taal
bol.com logo
Paarden-taal

Comuniceren met paarden in hun eigen taal

29,95 euro


Bestel bij bol.com