Faillissement zzp

Faillissement bij zelfstandig ondernemerschap (zzp)

Geblokkeerde creditcard De gevolgen van een faillissement voor een zzp’er betreffen niet uitsluitend ‘de zaak’. Ook zijn of haar privévermogen wordt geraakt. Dit komt doordat een zzp’er persoonlijk aansprakelijk is voor de zakelijke schulden. We gaan er hier vanuit dat de zzp'er geen bv heeft opgericht. Deze informatie geldt ook voor freelancers.

Wanneer is er sprake van een faillissement?

Een zzp'er kan failliet worden verklaard als hij ten minste twee schuldeisers heeft. Daarnaast geldt dat ten minste één schuld onbetaald (opeisbaar) is terwijl deze wel betaald had moeten zijn. Ook de zzp'er zelf kan zijn faillissement indienen bij de rechtbank. Zie: aanvraag faillissement.

Voor uitgebreide informatie over de afhandeling en gevolgen van een faillissement, zie de pagina faillissement.

Beschikkingsonbevoegd

Door de faillietverklaring raakt de zzp'er de zeggenschap over zijn vermogen kwijt. Met andere woorden: hij wordt beschikkingsonbevoegd.
Anders dan bij een bv wordt er geen onderscheid gemaakt tussen zakelijk en privévermogen. Dit betekent dat het privévermogen van de zzp'er direct door het faillissement wordt geraakt. Is er in gemeenschap van goederen getrouwd, dan valt het hele gemeenschapsvermogen in het faillissement.

Aansprakelijkheid

Het uitspreken van een faillissement door de rechtbank betekent niet dat de gefailleerde verlost is van zijn schuldeisers: hij blijft aansprakelijk voor zijn schulden. In een akkoord met de schuldeisers kunnen wel afspraken gemaakt worden over vermindering van de schulden.

Curator

Omdat de zzp'er de zeggenschap over zijn vermogen kwijtraakt, kan hij namens de failliete boedel geen betalingen meer doen of bijvoorbeeld contracten aangaan. Deze rol wordt overgenomen door de curator. Deze zal de spullen uit de failliete boedel verkopen om van de opbrengst de schuldeisers (en zijn eigen vergoeding) te betalen. Daarbij zal alles van waarde - behalve wat tot de eerste levensbehoeften behoort - in de verkoop worden gedaan.

Opheffen faillissement

Het faillissement kan worden opgeheven, bijvoorbeeld door een gebrek aan baten of bij een akkoord met de schuldeisers. Ook in dat geval blijf de zzp'er aansprakelijk voor nog openstaande (niet kwijtgescholden) schulden. Dit betekent dat hij nog jarenlang, steeds na enige opbouw van vermogen, door de schuldeisers kan worden aangesproken. Om deze situatie niet tot in het oneindige te laten voortduren, kan de ondernemer ervoor kiezen 'de schuldsanering in te gaan'.

Schuldsanering

Onder bepaalde voorwaarden kan er gebruikgemaakt worden van de regeling die is opgenomen in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Hiermee kan de zzp'er in drie jaar tijd van zijn schulden afkomen, zodat hij met een schone lei kan beginnen.

Uitgebreide informatie hierover is te lezen op de pagina schuldsanering natuurlijke personen.

Uitkeringen en hulp

Een zzp'er is geen werknemer en heeft daarom geen recht op een werkloosheidsuitkering. Wel kan er een beroep worden gedaan op de Algemene bijstandswet (Abw).
Ten tijde van het COVID-19-virus golden diverse ondersteuningsmaatregelen voor zzp'ers.

Gerelateerde onderwerpen