Meineed

[ meineed.nl ]

Wat is Meineed?

Meineed plegen is het afleggen van een valse eed. Meer juridisch geformuleerd: meineed is het onder ede opzettelijk een valse verklaring afleggen in die gevallen waarin een wettelijk voorschrift een verklaring onder ede verplicht stelt of daaraan rechtsgevolgen verbindt. Op grond van de wet kan de eed worden vervangen door een belofte of bevestiging, bijvoorbeeld wanneer men principiële bezwaren heeft tegen (het godsdienstige karakter van) de eed.

Waar zijn de regels te vinden?

De strafbepalingen met betrekking tot het plegen van meineed zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, artikelen 207, 207a en 207b. Wie meineed pleegt, begaat een misdrijf.

Wat is de sanctie?

Op het plegen van meineed staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar of een geldboete in de vierde categorie. Indien de valse verklaring is afgelegd in een strafzaak ten nadele van de beklaagde of verdachte, bedraagt de maximale gevangenisstraf negen jaar en is de maximale geldboete een boete in de vijfde categorie.
Een geldboete in de vierde categorie bedraagt maximaal 21.750 euro en een boete in de vijfde categorie maximaal 87.000 euro. Om de paar jaar wordt de hoogte van de geldboetes aangepast aan de ontwikkeling van het prijspeil.
Voor meer informatie over geldboetes zie: hoogte van boetes