Huurverhoging 2022

Beperkte verhoging huren sociale woningen in 2022

De huren van sociale-huurwoningen worden in de periode van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 verhoogd met gemiddeld 2 procent.

Huurverhoging en huurprijsbescherming

In verband met de huurprijsbescherming is de huurverhoging voor huurwoningen die niet in de vrije sector vallen aan strikte regels gebonden. Zo bepaalt de overheid met welk percentage de huren van de sociale-huurwoningen jaarlijks mogen stijgen. Bovendien mag de huurprijs door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijs uitkomen. Wat de maximale huurprijs van een woning is, wordt bepaald door het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel).
Gebruik de huurprijscheck van de Huurcommissie voor berekening van de maximale huurprijs.

Maximale huurverhoging 2022

De huren van sociale-huurwoningen mogen in de periode van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 worden verhoogd met maximaal 2,3%. Voor woningen met een kale huur van minder dan 300 euro/maand geldt een maximale verhoging van 25 euro. De maximale stijging is hoger voor huurders met een hoger inkomen: tot maximaal 100 euro per maand.

Voor vrijesectorwoningen geldt voor (jan. t/m dec.) 2022 een maximale jaarlijkse huurverhoging van 3,3%. Wordt in het huurcontract een lagere huurverhoging genoemd, dan geldt die lagere verhoging. Staat er een hogere verhoging in het contract, dan bedraagt de verhoging maximaal 3,3%.

Ook de servicekosten voor zowel sociale-huurwoningen als vrijesectorwoningen mogen worden verhoogd. De verhuurder is verplicht om je jaarlijks vóór 1 juli een overzicht van de servicekosten te verstrekken en moet uitleggen waarom de kosten stijgen.

Inkomenstoets bij verhoging van huur sociale-huurwoning

Voor de periode van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 hangt het dus van de inkomenstoets af of de huur met maximaal 2,3% mag worden verhoogd of met een hoger precentage (t/m 25, 50 of 100 euro/maand, afhankelijk van inkomen en/of huurbedrag). Er wordt gekeken naar je inkomen van twee jaar eerder. Dus voor 2022 gaat het om het inkomen in 2020.
Ook voor kamers, woonwagens of woonwagenstandplaatsen geldt dat van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 een maximale huurverhoging van 2,3% mag worden doorgevoerd (ongeacht inkomen van huurder).


advertentie
Huurdersrecht - 242 vragen en antwoorden over het huren van woonruimte
bol.com logo
Huurdersrecht
242 vragen en antwoorden over het huren van woonruimte24,50 euro


Bestel bij bol.com

De voorwaarden voor verhoging van de huur

De verhuurder die de huurprijs van zijn woningen wil verhogen, moet zich aan een aantal regels houden:
 • De huurprijs mag maximaal eenmaal per jaar worden verhoogd. Er zijn twee uitzonderingen:
  1) In het eerste jaar mag op de vaste huurverhogingsdatum een huurverhoging plaatsvinden.
  2) Na een woningverbetering mag een extra huurverhoging plaatsvinden (woningverbetering is niet hetzelfde als onderhoud).
 • De huurverhoging mag op elke datum van het jaar plaatsvinden, maar pas vanaf 1 juli mag het nieuwe, door de overheid vastgestelde maximale verhogingspercentage worden doorgevoerd. Daarom vindt huurverhoging meestal per 1 juli plaats.
 • Door de huurverhoging mag de huur niet uitkomen boven de maximale huurprijs van een woning (zie de paragraaf 'Huurverhoging en huurprijsbescherming')
 • De verhuurder moet de huurverhoging aankondigen in een schriftelijk voorstel dat persoonlijk aan de huurder is gericht. Een Modelbrief Voorstel tot Huurverhoging is te downloaden van de website van de Huurcommissie.
 • Het voorstel moet ten minste twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging door de huurder zijn ontvangen.

Inhoud van huurvoorstel

Huis waarvan de huur verhoogd wordt Het huurvoorstel moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
 • huidige huurprijs
 • percentage van de huurverhoging
 • nieuwe huurprijs
 • ingangsdatum van de nieuwe huurprijs
 • hoe de huurder bezwaar kan maken
 • termijn waarbinnen de huurder bezwaar kan maken

Bezwaar maken tegen huurverhoging

Als de huurder het niet eens is met de huurverhoging kan hij bij de verhuurder bezwaar maken. Dit bezwaarschrift moet zijn ingediend voor de voorgestelde ingangsdatum van de nieuwe huurprijs. Op de website van de Huurcommissie kan de huurder hiervoor een Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging downloaden. Als de verhuurder het niet met het bezwaar van de huurder eens is, zal hij de Huurcommissie vragen uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel.

Is de huurder te laat met het indienen van een bezwaarschrift bij de verhuurder, dan heeft hij nog tot drie maanden na de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs de gelegenheid om zelf bij de Huurcommissie een verzoek in te dienen om uitspraak te doen. Laat de huurder deze mogelijkheid voorbijgaan, dan is hij aan de nieuwe huurprijs gebonden.

Gronden voor bezwaar

Bezwaar maken tegen het huurverhogingsvoorstel heeft alleen zin als de huurder een geldige reden heeft om de huurverhoging af te wijzen. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld:
 • de huurprijs wordt door de verhoging hoger dan de maximaal toegestane huurprijs
 • de huurverhoging is minder dan twee maanden voor de ingangsdatum voorgesteld
 • de huurverhoging vindt plaats binnen een jaar na de vorige verhoging (maar: zie uitzonderingen in paragraaf 'voorwaarden voor verhoging van de huur')
 • de inkomensafhankelijke verhoging klopt niet omdat het huishoudinkomen niet correct is
Voor bepaalde gehandicapten en chronisch zieken bestaan extra mogelijkheden om bezwaar te maken.

Gerelateerde onderwerpen