Kopie paspoort

Wat is kopie paspoort?

Een kopie paspoort is letterlijk een kopie van een paspoort of identiteitskaart, ook wel 'kopietje paspoort' genoemd. De kopie kan fysiek (op papier) of digitaal zijn, het gaat erom dat de gegevens van uw identiteitsbewijs worden opgeslagen. Met een kopie kan misbruik van persoonsgegevens worden gemaakt, dat is identiteitsfraude.
Als alle gegevens handmatig worden overgenomen dan is er feitelijk ook sprake van een kopie.

Identificatieplicht

De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt. Ook andere ambtenaren kunnen u vragen om een geldig identiteitsbewijs te tonen. Dat betreft ambtenaren die toezicht houden op de naleving van wetten. Voorbeelden hiervan zijn belastinginspecteurs, milieu-inspecteurs en boswachters. Er moet wel een reden zijn om uw identiteit te controleren.
Let op: in Nederland kennen we geen draagplicht, wel een toonplicht. U hoeft geen identiteitsbewijs op zak te hebben.

Identificatie

Voor identificatie is een geldig identiteitsbewijs nodig: paspoort, identiteitskaart (id-kaart), rijbewijs of vreemdelingendocument. Wanneer u iets aanvraagt, bestelt of ergens toegang wilt kan u gevraagd worden om u te legitimeren. Hiermee wordt vastgelegd wie de aanvrager of besteller is, en wordt voorkomen dat iemand anders uit uw naam handelingen verricht.
Een controle van de identiteit kan alleen plaatsvinden op basis van een origineel document, niet aan de hand van een kopie omdat beschadigingen en vervalsingen op een kopie minder goed zichtbaar zijn.
Wanneer een organisatie uw persoonsgegevens heeft kan er misbruik van die gegevens worden gemaakt. Vandaar dat het verstrekken en opslaan van deze gegevens aan strikte regels is gebonden.
Er is een verschil in het identificeren op zich (het tonen van je identiteitsbewijs) en het opslaan van deze gegevens. Een bekend voorbeeld waarbij alleen het tonen van een identiteitsbewijs volstaat, is de leeftijdscontrole bij het kopen van alcohol.
Voor identificatie is een origineel document nodig. Dus geen kopie van een identiteitsbewijs of een verlopen identiteitsbewijs.

Wie mag vragen om een kopie paspoort of kopie-ID?

Controle identiteit door ambtenaar De volgende instanties mogen om een kopie van uw paspoort vragen: overheidsinstanties, banken, notarissen, casino’s en levensverzekeraars. Zij hiertoe zelfs verplicht.
Niet: verhuurbedrijven, hotels, telecomaanbieders en zorgverleners zoals apothekers en huisartsen. Zij mogen wel inzage vragen om na te gaan wie u bent en enkele gegevens noteren. Ze mogen geen kopie maken, tenzij u daarvoor toestemming geeft.
De instanties die hier wel om mogen vragen, moeten de data veilig opslaan en na verloop van tijd (maximaal vijf jaar) verwijderen.

Hotels en (online) identificatie

Een hotel is wettelijk verplicht enkele gegevens bij te houden: type identiteitsdocument, naam, woonplaats, type indentiteitsbewijs, aankomstdatum en vertrekdatum. Niet meer, dus is een kopie maken van een identiteitsbewijs niet nodig. Men mag het nummer van de ID-kaart of rijbewijs noteren. Een e-mailadres is niet verplicht. Per gemeente kan in de APV worden bepaald dat aanvullende informatie nodig is. Voorbeelden daarvan zijn nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats.
Als men het identiteitsbewijs wil innemen, weiger dat met bijvoorbeeld de motivatie dat u het altijd bij u moet hebben voor legitimatie.
Bij het online inchecken kan een gast van tevoren zijn gegevens invullen. Let op dat u niet meer gegevens invult dan nodig. Een e-mailadres kan handig zijn voor bevestiging of het ontvangen van een factuur maar is ook hier niet verplicht.

Een kopie in het personeelsdossier

Op grond van de Wet op de Loonbelasting is een werkgever verplicht om bij indiensttreding van een werknemer zijn of haar identiteit te controleren via een origineel en geldig paspoort of id-kaart (geen rijbewijs!). Na deze controle is de werkgever verplicht om een kopie van het gecontroleerde identiteitsbewijs – met BSN en pasfoto – in de loonadministratie te bewaren.
Er mogen geen kopieën van de identiteitsbewijzen van uitzendkrachten worden gemaakt, dat moet het uitzendbureau doen.

Een veilige kopie maken

Bij het verstrekken van een kopie kunnen maatregelen genomen worden om dit zo veilig mogelijk te doen: Verwijderen of onleesbaar maken van o.a. het BSN, pasfoto en handtekening. Voor dit doel zijn bij gemeenten en de ANWB hoesjes of ID Covers te koop die de bewuste velden afschermen.
Deze gegevens zijn te gevoelig om af te staan:
 • Pasfoto
 • Documentnummer
 • Handtekening
 • BSN nummer
 • Documenten uitgegeven vanaf 14 maart 2014 bevatten een RFID-chip. De nieuwe covers blokkeren het uitlezen van deze chip.

De overheid heeft een speciale app ontwikkeld voor het maken van een veilige kopie van een identiteitsbewijs: KopieID. Na het maken van een foto van het paspoort of de kaart kunnen gegevens onleesbaar worden gemaakt en kan een watermerk worden toegevoegd.
Op een papieren kopie kunt u schrijven waarvoor de kopie bedoeld is zodat hij niet voor een ander doel kan worden gebruikt.

Pasfoto en BSN: gevoelige persoonsgegevens

De reden dat kopieën van identiteitsbewijzen niet zo maar zijn toegestaan is dat een pasfoto en BSN gevoelige gegevens onthullen: ras, geloof, gezondheid. Het gevaar van een Burgerservicenummer ligt in het feit dat dit nummer uniek is en gebruikt kan worden om bestanden aan elkaar te koppelen.
Sinds de invoering van de AVG zijn pasfoto en BSN geen bijzondere persoonsgegevens meer, maar door hun aard wel gevoelige persoonsgegevens.

Opmerkingen bij 'kopietje paspoort'

 • Op de identiteitskaart wordt het BSN 'persoonsnummer' genoemd.
 • Banken moeten inschatten of financiële transacties risico's inhouden. Op grond daarvan kunnen zij onderzoek doen naar de identiteit van een klant. Zij kunnen (maar zijn niet verplicht) een kopie van het identiteitsbewijs opslaan.
 • Bij het aangaan van een lidmaatschap van een vereniging is geen kopie van een identiteitsbewijs nodig; hiervoor ontbreekt een wettelijke grondslag.
 • Ook telecomaanbieders mogen geen kopie van een legitimatiebewijs maken.
 • Bij de verhuur van een auto of het maken van een proefrit mag een BOVAG-lid een kopie maken van een identiteitsbewijs. De pasfoto en BSN mogen niet gekopieerd worden. Na afloop van de verhuur of de proefrit moeten de gegevens worden vernietigd.
 • Voor het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens geldt een meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat geldt zeker voor het maken van een kopie van identiteitsbewijzen.
 • Bedrijven en organisaties mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig of wettelijk verplicht is. Daarna moet men de gegevens vernietigen.
 • Een rijbewijs bevat geen gegevens over nationaliteit of verblijfsstatus en is daarom niet in alle gevallen geschikt voor identificatie.
 • Scholen hebben een BSN nodig voor inschrijving. Een kopie van het identiteitsbewijs is meestal niet nodig. Wil een school dit wel, vraag dan naar de reden.
 • Het BSN kan vermeld staan in een lange reeks met codes waar ook de naam in voorkomt.
 • Overigens, voor het aanvragen van een paspoort bestaat sinds 2009 de verplichting om vingeradrukken af te geven. Dat geldt niet voor identiteitsbewijzen.
 • Het bekijken van een identiteitsbewijs ter controle of het tijdelijk in bewaring nemen ervan valt niet onder verwerking van persoonsgegevens.
 • Wanneer iemand zijn privacyrechten uitoefent, moet diens identiteit gecontroleerd worden. Ook dan kan met een veilige kopie-ID worden volstaan. Zie: rechten van betrokkenen.

Het deel van de 'cover identiteitskaart' dat de gevoelige gegevens van een id-kaart of paspoort afdekt
Het deel van de 'cover paspoort' dat gevoelige gegevens van een paspoort afdekt

Gerelateerde onderwerpen