Opzegging abonnementen vakbladen

Opzegging abonnement

Sinds de Wet van Dam van kracht is (1 december 2011) is de opzegtermijn van abonnementen op kranten, tijdschriften en energieleveranties korter geworden. Tenminste, voor consumenten. Voor zakelijk afgesloten abonnementen gelden die regels niet.
Lees de details op: opzegging abonnementen en lidmaatschappen

Opzeggen vakbladen of vaktijdschriften

Privépersonen die een abonnement op een vaktijdschrift willen opzeggen en denken van de soepele opzegregels gebruik te kunnen maken omdat ze consument zijn, kunnen tegen problemen aanlopen.
Sommige uitgevers van vaktijdschriften interpreteren de Wet van Dam namelijk op hun eigen manier. In hun algemene voorwaarden nemen zij een bepaling op dat, vanwege de vakspecifieke aard van het tijdschrift, elk abonnement geacht wordt een zakelijk abonnement te zijn.
Hiermee verklaren zij dus de consumentvriendelijke opzegmogelijkheid van de Wet van Dam buiten toepassing. Een dergelijke bepaling is in strijd met het dwingende consumentenrecht.
Of een abonnement onder het consumentenrecht valt wordt namelijk niet bepaald door de aard van het tijdschrift of een verklaring van de uitgever. Het wordt uitsluitend bepaald door het feit of de abonnee handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Hiervan is sprake wanneer iemand een abonnement afsluit in zijn hoedanigheid van zelfstandig ondernemer of namens het bedrijf waarvoor hij werkt.

Onderscheid zakelijk - privé bij afsluiting abonnement

Om te kunnen bepalen of er sprake is van een zakelijk afgesloten abonnement moet duidelijk worden gecommuniceerd dat het een zakelijk abonnement betreft. Dat kan door een expliciete opgave. Een zakelijk abonnement kan getypeerd worden door vermelding van een bedrijfsnaam en KVK-nummer. Ook als het factuuradres afwijkt van het afleveradres kan dat een teken van een zakelijk afgesloten abonnement zijn.

Nieuwe regels gelden ook voor 'oude' abonnementen

De consumentvriendelijke regels gelden ook voor abonnementen die vóór de inwerkingtreding van de Wet van Dam zijn afgesloten. Is de vaste abonnementsperiode verstreken, dan mogen consumenten met inachtneming van de nieuwe regels hun abonnement beëindigen. Om te beoordelen of een 'oud' abonnement al dan niet een zakelijk abonnement is (geworden), moet hetzelfde criterium als bij nieuwe abonnementen worden gehanteerd: het oude abonnement valt alleen dán niet onder de consumentvriendelijke nieuwe regels, als de abonnee bij het afsluiten heeft gehandeld in de uitoefening van beroep of bedrijf.


Vrouwe Justitia