Letselschade advocaat

[ letseladvocaten.nl ]

Wat is een letselschade advocaat?

Een letselschade advocaat is een advocaat die een client bijstaat bij het verhalen van lichamelijke en/of geestelijke schade. Die schade, die letselschade wordt genoemd kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een ongeval.

Wat is letselschade?

Er is sprake van letselschade bij lichamelijke of geestelijke schade als gevolg van een ongeval, nalatigheid, misdrijf of medische fout. Bij ongevallen gaat het meestal om verkeersongevallen, maar ook bedrijfsongevallen en ongevallen bij sport komen regelmatig voor.
Voor een slachtoffer is een belangrijke vraag welke schade voor vergoeding in aanmerking komt.

Smartengeld bij letselschade

Behalve schadevergoeding van materiële schade kunt u in sommige gevallen ook aanspraak maken op vergoeding van immateriële schade. Op grond van de wet kan een dergelijke vergoeding worden toegekend bijvoorbeeld bij aantasting in de persoon door lichamelijk of geestelijk letsel, bij schending van de eer of goede naam en in gevallen waarin iemand het oogmerk had een ander schade toe te brengen.
Over het algemeen zijn de bedragen die in Nederland aan smartengeld worden uitgekeerd lager dan in andere westerse landen. Er gaan echter steeds meer stemmen op om dit te veranderen.
Denkt u in aanmerking te komen voor smartengeld, praat er dan over met uw letselschadespecialist. Vraag zonodig een second opinion.

Letselschade: schadevergoeding / claimen

Bij het vergoeden van schade of kosten komen veel factoren om de hoek kijken. Hier is expertise nodig, bijvoorbeeld om in te schatten wat haalbaar is en wat niet. Maar ook om te voorkomen dat belangrijke dingen over het hoofd worden gezien.
Om te bepalen of u rechtshulp wilt inschakelen en, zo ja, welke, spelen onderstaande drie factoren een belangrijke rol.

Rechtsbijstandverzekering bij letselschade

 • Een rechtsbijstandverzekering kan bij problemen goed van pas komen. Een verzekering voor rechtsbijstand levert professionele hulp en/of vergoedt (een deel van) de kosten voor rechtsbijstand. Er zijn veel soorten rechtsbijstandverzekeringen, met uiteenlopende dekkingsgebieden of bepalingen.
 • Als regel biedt een verzekering geen dekking van kosten voortvloeiend uit een schadegeval dat al bestaat op het moment dat de verzekering wordt afgesloten.

Gesubsidieerde / gefinancierde rechtshulp

 • Personen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. Of u hiervoor in aanmerking komt, wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand.
 • Hebt u recht op gefinancierde rechtshulp, dan betaalt u zelf alleen een eigen bijdrage; de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen / vermogen.

Rechtshulp bij letselschade: advocaat noodzakelijk?

 • U kunt u laten bijstaan door een letselschadebureau of advocatenkantoor. De LSA is de vereniging van gespecialiseerde letselschade advocaten.
 • Bedraagt uw schade meer dan 25.000 euro en komt uw zaak voor de rechter, dan hebt u een advocaat nodig. Worden uw belangen behartigd door iemand die geen advocaat is (zoals bij veel letselschadebureaus het geval is), dan moet uw zaak alsnog worden overgedragen aan een advocaat.
 • Het is advocaten verboden op basis van no cure no pay (bij verlies wordt niets betaald) te werken. Wel is het hun toegestaan op basis van no win no fee te werken. Bij dit systeem wordt er bij verlies minder betaald. Bij winst is juist een hoger (uur)tarief van toepassing.

Total loss na botsing met auto

Deelgeschilprocedure

Letselschadezaken zijn vaak complex. De afhandeling van letselschadeclaims neemt veel tijd in beslag. Een deelgeschilprocedure kan uitkomst bieden als de partijen niet tot overeenstemming kunnen komen. De oorzaak ligt veelal bij een specifiek punt in de totale onderhandelingen. Elk van de partijen kan in het buitengerechtelijke onderhandelingstraject een oordeel vragen aan de rechter over een bepaald onderwerp. Na die uitspraak kunnen de onderhandelingen verder gaan.

Letselschade - opmerkingen

 • Een letselschadespecialist zal alleen akkoord gaan met no cure no pay als er een vrij goede kans van slagen is. Een nadeel van dit systeem is dat u bij een uitkering een relatief hoge vergoeding moet betalen voor de juridische bijstand. Het percentage wordt vooraf bepaald.
 • Bij zaken met een financieel belang groter dan 25.000 euro heeft u een advocaat nodig om u te vertegenwoordigen of om te procederen. Een uitzondering hierop zijn zaken die arbeidsrecht of huurrecht betreffen.
 • Letselschade kan zich gedurende langere tijd na het ontstaan van het letsel openbaren. Bedenk daarom bij alle regelingen of vergoedingen of deze toereikend zullen zijn voor een lange periode, niet zelden een mensenleven lang. Deskundig advies is daarom letterlijk waardevol.
 • Probeer een kantoor te vinden dat gespecialiseerd is in uw type letsel. Dat geldt vooral bij gecompliceerde zaken. Bij een medische casus kan het een pluspunt zijn als de advocaat of jurist tevens medicus is.