Surseance van betaling

[ surseance.eu ]

Wat is surseance van betaling?

Surseance van betaling (kortweg surseance) houdt in dat een schuldenaar uitstel van betaling krijgt. Surseance wordt uitsluitend verleend aan bedrijven die rechtspersoon zijn (zoals een bv of nv) en aan natuurlijke personen die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen. Surseance wordt verleend door de rechter. De bedoeling van een surseance is -zo mogelijk- een faillissement af te wentelen door orde op zaken te stellen, bijvoorbeeld door met de schuldeisers een regeling overeen te komen.

Wat is het verschil met een faillissement?

Doel van een surseance is de schuldenaar tijd en gelegenheid te geven zijn zaken op orde te krijgen. Surseance is dus gericht op het blijven voortbestaan van de onderneming. In de praktijk betekent dit dat er wordt overlegd met de schuldeisers om tot een betalingsregeling te komen. Doel van de surseance is een faillissement te voorkomen.
Bij een faillissement is de situatie definitief en zal de curator (die door de rechtbank wordt aangewezen) het resterende vermogen van de schuldenaar volledig aan de gezamenlijke schuldeisers uitkeren. Dit betekent dat, in de regel, de failliete rechtspersoon ophoudt te bestaan.

Meer informatie op de pagina over faillissement. Daar vindt u ook een begrippenlijst.

Wie kan surseance van betaling aanvragen?

In tegenstelling tot een faillissement kan een surseance van betaling alleen worden aangevraagd door de schuldenaar of onderneming zelf. Het verzoek tot surseance moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. De rechter wijst vervolgens een bewindvoerder aan.
Wanneer het toch tot een faillissement komt, zal de rechter vaak dezelfde persoon als curator aanstellen.

Nadeel surseance van betaling

Elke surseance wordt ingeschreven in een openbaar register: het Centraal Insolventieregister (CIR). Deze openbare inschrijving kan het werk van een bewindvoerder belemmeren. Daardoor wordt het bijvoorbeeld moeilijk om (snel) een doorstart te verwezenlijken. Een oplossing hiervoor lijkt de pre-pack te zijn.

Pre-pack of flitsfaillissement & stille bewindvoerder

Uit Engeland is een procedure afkomstig die nog voor de aanvraag van surseance van start gaat. Steeds vaker wordt achter de schermen door een stille bewindvoerder een faillissement voorbereid dat direct overgaat in een doorstart.
Zie: flitsfaillissement

Opmerkingen

Termen

Bewindvoerder

Door de rechtbank aangewezen persoon die de surseance van betaling ten uitvoer brengt.

Stille bewindvoerder

Bewindvoerder die al aan het werk gaat voordat er surseance van betaling is aangevraagd. De toevoeging 'stille' betekent dat niemand op de hoogte is van de werkzaamheden. De stille bewindvoerder inventariseert om bij de start van de surseance zo snel mogelijk tot actie over te kunnen gaan.

Pre-pack

Uit Engeland overgenomen procedure om voorbereidend werk te doen voordat surseance van betaling wordt aangevraagd bij de rechtbank. In Nederland is deze procedure nog niet in wetgeving verankerd.