Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: Bescherming persoonsgegevens | Bewerkersovereenkomst | Binding Corporate Rules | Cookies | Datalekken | Data Protection Officer | Doorgifte persoonsgegevens | Europese Privacyverordening | Kopie paspoort | Persoonsgegevens | EU-US Privacy Shield | Safe Harbor | Vergeetrecht

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is een gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden ge´dentificeerd. Een persoon kan worden ge´dentificeerd als degene die het persoonsgegeven gebruikt de persoon kan identificeren zonder een bijzondere inspanning te leveren.
Voorbeelden: naam- en adresgegevens, e-mailadressen, pasfoto's, vingerafdrukken en IP-adressen. Ook gegevens die een waardering over een persoon geven, zoals iemands IQ, zijn persoonsgegevens.
Het term datasubject wordt gebruikt voor de persoon van wie gegevens worden verzameld, bewerkt, gebruikt en verspreid.

De eis of een gegeven een persoonsgegeven is lijkt langzaam te verschuiven van identificeerbaarheid naar individualiseerbaarheid. Zo wordt de unieke code die een apparaat verstuurt bij een Wifi- of Bluetooth-signaal inmiddels als persoonsgegeven bestempeld waardoor wifi-tracking aan regels is gebonden.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

De wet onderscheidt bijzondere persoonsgegevens van gewone persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan be´nvloeden. Dergelijke gegevens mogen daarom alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt.
Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele leven. Ook een lidmaatschap van een vakvereniging en het burgerservicenummer (BSN) zijn bijzondere persoonsgegevens.

Wat is verwerking van persoonsgegevens?

Controle persoonsgegevens Onder verwerking wordt elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens bedoeld. In de wet staan voorbeelden van verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
Menselijke tussenkomst is voor verwerking niet altijd noodzakelijk. Waar het om gaat is dat er enige invloed op de persoonsgegevens kan worden uitgeoefend. Of deze invloed daadwerkelijk wordt uitgeoefend is niet relevant. Een telecomprovider die alleen voor de doorvoer van gegevens zorgt, verwerkt geen persoonsgegevens. Een internetprovider die de verspreiding van onrechtmatige berichten kan tegengaan, verwerkt wÚl persoonsgegevens.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

De Wbp bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens, waarbij de nadruk ligt op het geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens met behulp van een computer.
Deze wet geldt niet voor overleden personen. Informatie over deze personen mag gepubliceerd worden zonder toestemming of belangenafweging zolang de privacy van levende personen niet in het geding is.

Diverse (semi)overheidsorganisaties zijn wettelijk bevoegd om uw gegevens in te zien en te gebruiken. Daaronder vallen gemeenten, UWV, Belastingdienst, pensioenfondsen, SVB, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen.
Meer info: Wie mag mijn gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) inzien?

Privacywet / privacyrecht

Meer informatie over de Wbp en de privacywet vindt u op de pagina privacywet.

Koppelingen tussen de sociale media

Het koppelen van diverse diensten zoals die van Google, Facebook en Twitter biedt gebruiksgemak. Als gebruiker hoef je niet apart in te loggen op elke website. Er wordt content gedeeld, evenals persoonsgegevens. Er wordt meer gedeeld dat je verwacht.
Zie ook: SocialMediaRecht

Privacy by Default & Privacy by Design

Wanneer bij het ontwerp van een informatiesysteem of proces vanaf het begin rekening wordt gehouden met persoonsgegevens, is er sprake van Privacy by Design. Bij Privacy by Default zijn de standaardinstellingen bij programma's of websites privacyvriendelijk.