Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: Huurrecht | Huurverhoging | Kamerverhuur | Verhuren woning in verkoop | Woonruimte

Huurprijsbescherming

In verband met de huurprijsbescherming is de huurverhoging voor huurwoningen die niet in de vrije sector vallen aan strikte regels gebonden. Zo bepaalt de overheid met welk percentage de huren jaarlijks mogen stijgen. Bovendien mag de huurprijs door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijs uitkomen. Wat de maximale huurprijs van een woning is, wordt bepaald door het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel).

Maximale huurverhoging 2013-2014

Sinds 1 juli 2013 is het percentage van de maximale huurverhoging gekoppeld aan het huishoudinkomen. Hieronder valt het verzamelinkomen van de huurder en dat van eventuele overige bewoners van de huurwoning (het inkomen uit bijbaantjes van inwonende kinderen tot 23 jaar is tot een bepaald bedrag vrijgesteld).
Als peildatum voor het huishoudinkomen geldt het inkomen over het jaar 2011. De huren mogen maximaal stijgen met een percentage dat is samengesteld uit het inflatiepercentage (2,5%) plus een percentage dat afhankelijk is van het inkomen (1,5%, 2% of 4%). Dit leidt tot de volgende maximale huurverhoging per inkomensgroep (2013-2014):

Procedure huurverhoging

De verhuurder die de huurprijs van zijn woningen wil verhogen, moet zich aan een aantal regels houden:

Inhoud voorstel tot huurverhoging

Huis waarvan de huur verhoogd wordt Het huurvoorstel moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

Bezwaar maken?

Als de huurder het niet eens is met de huurverhoging kan hij bij de verhuurder bezwaar maken. Dit bezwaarschrift moet zijn ingediend voor de voorgestelde ingangsdatum van de nieuwe huurprijs. Op de website van de Huurcommissie kan de huurder hiervoor een Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging downloaden. Als de verhuurder het niet met het bezwaar van de huurder eens is, zal hij de Huurcommissie vragen uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel.

Is de huurder te laat met het indienen van een bezwaarschrift bij de verhuurder, dan heeft hij nog tot drie maanden na de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs de gelegenheid om zelf bij de Huurcommissie een verzoek in te dienen om uitspraak te doen. Op de website van de Huurcommissie kan de huurder hiervoor een Verzoekschrift Jaarlijkse Huurverhoging downloaden. Laat de huurder deze mogelijkheid voorbijgaan, dan is hij aan de nieuwe huurprijs gebonden.

Voor diverse bezwaar- of verzoekschriften: download-pagina Huurcommissie, paragraaf 'Huurverhoging'

Gronden voor bezwaar

Bezwaar maken tegen het huurverhogingsvoorstel heeft alleen zin als de huurder een geldige reden heeft om de huurverhoging af te wijzen. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: Voor bepaalde gehandicapten en chronisch zieken bestaan extra mogelijkheden om bezwaar te maken.