Deze website serveert cookies bij de advertenties    |    Meer informatie    |    Geen melding meer: ik vind cookies OK
Zie ook: Huurrecht | Huurverhoging | Kamerverhuur | Verhuren woning in verkoop | Woonruimte

Huurprijsbescherming

In verband met de huurprijsbescherming is de huurverhoging voor huurwoningen die niet in de vrije sector vallen aan strikte regels gebonden. Zo bepaalt de overheid met welk percentage de huren jaarlijks mogen stijgen. Bovendien mag de huurprijs door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijs uitkomen. Wat de maximale huurprijs van een woning is, wordt bepaald door het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel).

Maximale huurverhoging 2013-2014

Sinds 1 juli 2013 is het percentage van de maximale huurverhoging gekoppeld aan het huishoudinkomen. Hieronder valt het verzamelinkomen van de huurder en dat van eventuele overige bewoners van de huurwoning (het inkomen uit bijbaantjes van inwonende kinderen tot 23 jaar is tot een bepaald bedrag vrijgesteld).
Als peildatum voor het huishoudinkomen geldt het inkomen over het jaar 2011. De huren mogen maximaal stijgen met een percentage dat is samengesteld uit het inflatiepercentage (2,5%) plus een percentage dat afhankelijk is van het inkomen (1,5%, 2% of 4%). Dit leidt tot de volgende maximale huurverhoging per inkomensgroep (2013-2014):
 • inkomen tot € 33.614: maximale huurverhoging 4%
 • inkomen tussen € 33.614 en € 43.000: maximale huurverhoging 4,5%
 • inkomen hoger dan € 43.000: maximale huurverhoging 6,5%

Procedure huurverhoging

De verhuurder die de huurprijs van zijn woningen wil verhogen, moet zich aan een aantal regels houden:
 • De huurprijs mag maximaal eenmaal per jaar worden verhoogd. Er zijn twee uitzonderingen:
  1) In het eerste jaar mag op de vaste huurverhogingsdatum een huurverhoging plaatsvinden.
  2) Na een woningverbetering mag een extra huurverhoging plaatsvinden (woningverbetering is niet hetzelfde als onderhoud).
 • De huurverhoging mag op elke datum van het jaar plaatsvinden, maar pas vanaf 1 juli mag het nieuwe, door de overheid vastgestelde maximale verhogingspercentage worden doorgevoerd. Daarom vindt huurverhoging meestal per 1 juli plaats.
 • Door de huurverhoging mag de huur niet uitkomen boven de maximale huurprijs van een woning (zie de paragraaf 'Huurprijsbescherming')
 • De verhuurder moet de huurverhoging aankondigen in een schriftelijk voorstel dat persoonlijk aan de huurder is gericht. Een Modelbrief Voorstel tot Huurverhoging is te downloaden van de website van de Huurcommissie.
 • Het voorstel moet ten minste twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging door de huurder zijn ontvangen.
 • Als de voorgestelde verhoging meer dan 4% bedraagt, dient een verklaring van de Belastingdienst te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat het huishoudinkomen van de huurder meer bedraagt dan € 33.614 (voor een verhoging van 4,5%) of € 43.000 (voor een verhoging van 6,5%).

Inhoud voorstel tot huurverhoging

Huis waarvan de huur verhoogd wordt Het huurvoorstel moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
 • huidige huurprijs
 • percentage van de huurverhoging
 • nieuwe huurprijs
 • ingangsdatum van de nieuwe huurprijs
 • hoe de huurder bezwaar kan maken
 • termijn waarbinnen de huurder bezwaar kan maken

Bezwaar maken?

Als de huurder het niet eens is met de huurverhoging kan hij bij de verhuurder bezwaar maken. Dit bezwaarschrift moet zijn ingediend voor de voorgestelde ingangsdatum van de nieuwe huurprijs. Op de website van de Huurcommissie kan de huurder hiervoor een Bezwaarschrift Jaarlijkse Huurverhoging downloaden. Als de verhuurder het niet met het bezwaar van de huurder eens is, zal hij de Huurcommissie vragen uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel.

Is de huurder te laat met het indienen van een bezwaarschrift bij de verhuurder, dan heeft hij nog tot drie maanden na de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs de gelegenheid om zelf bij de Huurcommissie een verzoek in te dienen om uitspraak te doen. Op de website van de Huurcommissie kan de huurder hiervoor een Verzoekschrift Jaarlijkse Huurverhoging downloaden. Laat de huurder deze mogelijkheid voorbijgaan, dan is hij aan de nieuwe huurprijs gebonden.

Voor diverse bezwaar- of verzoekschriften: download-pagina Huurcommissie, paragraaf 'Huurverhoging'

Gronden voor bezwaar

Bezwaar maken tegen het huurverhogingsvoorstel heeft alleen zin als de huurder een geldige reden heeft om de huurverhoging af te wijzen. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld:
 • de huurprijs wordt door de verhoging hoger dan de maximaal toegestane huurprijs
 • de huurprijs is minder dan een jaar geleden al verhoogd (maar: zie paragraaf Procedure huurverhoging)
 • de huurverhoging is minder dan twee maanden voor de ingangsdatum voorgesteld
 • de inkomensafhankelijke verhoging klopt niet omdat het huishoudinkomen niet correct is
Voor bepaalde gehandicapten en chronisch zieken bestaan extra mogelijkheden om bezwaar te maken.